Bouldering Posvätná skala

Fero v Hmatníku (foto: Oli)